HABERLER

Beşiktaş Futbol A.Ş., Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Şirketimiz 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29.12.2021 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park  Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde, Şirketimizin bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde(e-GKS)  Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin “pay sahipleri listesi” toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınır. “Pay sahipleri listesi” hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/  adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri “Pay sahipleri listesi”nde yer almayacak ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:00’ya kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘kısıtlamanın’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş’NİN 01.06.2020-31.05.2021 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 29.12.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,  müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
4. 01.06.2020-31.05.2021  özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi
6. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
7. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 01.06.2021 - 31.05.2022 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için 16.09.2021 tarih ve 2021/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş ’nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması
10. TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
13. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi  ve 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14. 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
15. Dilek, temenniler ve kapanış

Genel Kurul Çağrı İlanının Tam Metni İçin TIKLAYIN
29.12.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı İçin TIKLAYIN
Vekaletname Örneği İçin TIKLAYIN