Etik Kurallar

 BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ETİK KURALLARI

 

ŞİRKET, faaliyetlerini sürdürürken, pay sahiplerine, içinde bulunduğu çevreye ve topluma, iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, müşterilerine, tedarikçilerine etik kurallar çerçevesinde davranmayı ilke edinir.

Etik Kuralların tüm çalışanlara benimsetilmesi, gerekli önemi vermelerinin sağlanması tüm yönetim rolünü üstlenen çalışanların görev ve sorumlulukları arasındadır. Etik Kurallara Yönetim ve Denetim Kurulu, üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere çalışanlarının tamamı uymakla yükümlüdür.

 

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR

1. ŞİRKET pay sahiplerine, Kurumsal Yönetim İlkelerinin temellerini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları çerçevesinde davranmayı ilke edinir.

2. Tüm pay sahiplerine eşit ve saygı çerçevesinde davranır, ayrımcılıktan kaçınır.

3. Pay ve menfaat sahiplerinin şirket hakkında bilgi almasını engelleyecek girişimlerde bulunmaz.

4. Mali disiplin anlayışıyla kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

 

 

ŞİRKETE İLİŞKİN ETİK KURALLAR

1. Faaliyetler yürürlükteki yasalar, ilgili mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve oluşturulan politikalar esas alınarak yürütülür.

2. Faaliyetleri ile ilgili konularda kamuya yapılan açıklamalar, zamanında ve düzenli olarak yapılır.

3. Çalışanların öneri, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yürütülür.

4. Çalışanlar arasında ırk, etnik köken, milliyet, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılamaz.

5. Eşit koşullardaki çalışanlarına eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimliliği esas alınır ve açık kapı politikası izlenir.

6. İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanır.

7. Çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

 

ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ETİK KURALLAR

1. Çalışanlar kendilerine verilen görevleri karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde, gereken dikkat ve özeni göstererek zamanında, doğru ve verimli şekilde yapmak, ŞİRKET’in çıkarlarını korumak, ŞİRKET’e zararlı olabilecek her türlü davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdürler.

2. Çalışanlar, çalışma arkadaşları, müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da, ŞİRKET’in itibarına uygun düşecek bir şekilde davranırlar.

3. Çalışanlar, iş arkadaşlarının şeref, namus ve haysiyetine dokunacak yalan beyanlarda, asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunmaktan kaçınırlar.

4. Çalışanlar, yasalara göre açıkça suç sayılmayan hallerde üstlerinin yazılı ve sözlü talimatlarına uyarlar. Ancak emrin yasaya aykırı olduğunu düşünen çalışan, görüşünü emri veren üstüne açıklar, talimatta bir değişiklik olmaması halinde, durumu vakit geçirmeden bir üst makama bildirmekle yükümlüdür.

5. Çalışanlar geçerli bir nedenleri olmadığı sürece görevlerine geç gelemez, görevlerinden izinsiz ayrılamaz, görev saatleri içinde başka işlerle uğraşamazlar.

6. Çalışanlar, ŞİRKET’e ait bilgi, belge ve dokümanların muhafaza edilmesinde azami özen ve dikkati gösterirler.

7. Çalışanlar, şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder.

8. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar, ŞİRKET hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri 3.kişiler ile paylaşamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar.

9. Çalışanların, yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşlarına demeç verebilmesi, yorum yapabilmesi, yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılabilmesi ilgili üst yönetiminden onay alınması suretiyle mümkündür.

10. Çalışanlar, rüşvet dâhil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele ederler.

11. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları, ŞİRKET aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmezler.

12. Çalışanlar ŞİRKET’in menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız kalmayarak harekete geçer ve ilgili birimleri uyarır.

 

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇEVREYE VE TOPLUMA İLİŞKİN ETİK KURALLAR

1. Faaliyetlerini sürdürürken çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına dikkat edilir.  

2. Çevreye zarar verme ihtimali olan durumlarda önleyici yaklaşım benimsenir.

3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde gelen taleplere fayda/maliyet analizi yaparak, çevreye ve topluma yararı ölçüsünde destek olunur.

4. Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunması ve kurallara uyulması hususlarında azami dikkat gösterilir.  

 

 

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR

1. Tüm ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.

2. Ürünlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınır.

3. Müşterilere sağladığı ürüne ilişkin olarak verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.

4. Ticari sır kapsamında müşterilere ve tedarikçilere ilişkin bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

5. Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılmaz.