Kar Dağıtım Politikası

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin yıllık temettü ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu ile önceki yıla ait karların dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulunun bu teklifini Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık faaliyet raporunda yayımlanmalıdır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesini oluşturan payların Şirket kârına katılımı konusunda imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Yapılacak kar dağıtımı ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

 

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

 

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder.

 

Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.