HABERLER

Divan Başkanlık Kurulumuzdan Duyuru

Üyelik ve Sicil Kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. 9 Haziran 2024 tarihinde çoğunluk sağlanamazsa ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Üyelik ve Sicil Kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili tüzüğümüz gereği dikkate alınacak olan temel şartlar şu şekildedir:

Üyelik ve Sicil Kurulunun Oluşumu

Madde 53.

Üyelik ve Sicil Kurulu, üyelikte en az 10 (on) yılını doldurmuş başkan adayı ile üyelikte en az 5 (beş) yılını doldurmuş ve bu süre zarfında disiplin yaptırımı almamış; 4 (dört) asıl ve 4 (dört) yedek ve üyelikte en az 3 (üç) yılını doldurmuş 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek üyeden oluşur. Başkanın lisans mezunu olması, üyelerden en az birinin insan kaynakları alanında 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olması, en az bir üyenin 5 yıl mesleki kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olması, en az bir üyenin 5 yıl mesleki kıdeme sahip serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir olması gerekir. Ayrıca, en az 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek üyenin kadın üye olması şartı aranır.

Üyelik ve Sicil Kurulu Başvuru Süreci ve Seçimi

Madde 54.

54.1. Başvuru süreci: Üyelik ve Sicil Kurulu başkanlığına aday olabilmek için kişinin Genel Kurula katılma hakkına sahip en az 100 (yüz) üye tarafından Divan Başkanlık Kuruluna yazılı olarak önerilmesi gerekir.

Yazılı öneri, aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılabilir:

a. Divan Başkanlık Kurulu huzurunda ıslak imza atarak şahsen başvuruda bulunmak,
b. Noter onaylı olarak başvuruda bulunmak,
c. Hukuken ıslak imza hükmünde kabul edilen elektronik başvuru sistemleri ve/veya elektronik imza ile başvuruda bulunmak,
d. Sicil kayıtlarının Kulüp tarafından dijital ortama taşınması ve elektronik genel kurul ve/veya elektronik başvuru sistemlerinin Kulüp tarafından belirlenen yöntemler ile uygulamaya alınması hallerinde bu yöntemlerden biri ile başvuruda bulunmak.

Bir üye, yalnızca bir başkan adayını önerebilir. Başvurular Divan Başkanlık Kurulu tarafından kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Birden fazla aday için önergeye imza verilmesi halinde tüm önergelerde yer alan imza geçersiz sayılır. Seçimli Genel Kurul ilan edildiği ilk toplantıda yapılmadığı takdirde, Üyelik ve Sicil Kurulu başkan adayları Divan Başkanlık Kuruluna verdikleri aday listelerini, ikinci Seçimli Genel Kurul toplantısının gerçekleştirileceği toplantı haftasındaki salı günü saat 17.00’ye kadar değiştirebilirler. Söz konusu liste, Divan Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Divan Başkanlık Kurulu üyesi tarafından kamuoyuna açıklanır.

Üyelik ve Sicil Kurulu başkanlığına aday olan üye, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşan listesiyle Divan Başkanlık Kurulu başkanlığına başvurur.

Yapılan başvurunun ekinde başkan ve üyelerin özgeçmişleri, eğitim diplomaları ve mesleki deneyimlerini gösterir belgeler yer alır.

Sayın Üyelerimizin bilgi edinmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Beşiktaş JK Divan Başkanlık Kurulu