Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

 1.      AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komite’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

 

 2.      DAYANAK

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde oluşturulmuştur.

 

 3.      YETKİ VE KAPSAM

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir, kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.

Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi Komitenin görevidir.

 

 4.      KOMİTENİN YAPISI

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.  Komite en az iki üyeden oluşur.

 

 5.      KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve saklanır. Komite çalışması hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporu Yönetim Kurulu’na sunar.

 

 6.      SORUMLULUKLAR

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde,

-         Komite, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

-         Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

-         Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Komite tarafından belirlenir.

-         Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

-         Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

-         Komite yerine getirdiği tüm sorumlulukların gerektirdiği raporlamaları Yönetim Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

 

 7.      YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer ve kamuya açıklanır.