İmtiyazlı Paylar

Hisse senetleri A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu hisse senetleri malikine Şirket esas sözleşmesinin;

•    8. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kuruluna aday gösterme :

“Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.”

•    11. maddesi c bendi uyarınca Rey Verme :

“Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy, B Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 1 (bir) oy hakkı vardır.”

•    21. maddesi uyarınca Fesih ve Tasfiye

“Tasfiye kurulu tayini halinde A grubu pay sahiplerinin seçeceği 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil edilir.”

maddeleri ile imtiyaz hakkı tanımaktadır. B tipi hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.