Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

1. AMAÇ

Kurumsal Yönetim komitesi, SPK mevzuatı uyarınca şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak ve meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin çalışmalarını gözetmek amacıyla oluşturulmuş bir komitedir.

Ayrıca Komite Şirketimizde Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerini de yerine getirmekle yükümlüdür.

 

2. YETKİ ve KAPSAM

a) Kurumsal Yönetimle ilgili Yetki ve Kapsam:

 • Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin şirket içerisinde uygulanmasını sağlar.
 • Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.
 • Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.
 • Komitenin çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

b) Aday Gösterme ile ilgili Yetki ve Kapsam:

 • Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna bilgi verir.
 • Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında imkân ölçüsünde değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
 • Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalar üzerinde çalışır, saptamalarını yönetim kuruluna sunar ve uygulamanın gözetimini yapar.

c) Ücretlendirme ile ilgili Yetki ve Kapsam:

 • Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri ve Şirket’in imkânlarını değerlendirerek, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücret sistemi hakkındaki kanaatlerini yönetim kuruluna sunar.
 • Ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde belirlemeye gayret eder.
 • Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

 

3. KOMİTENİN YAPISI

 1. Komite iki üyeden oluşur.
 2. Komite başkanı ve en az bir üyesi bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
 3. Komitede, şirket İcra Başkanı /Genel Müdür görev alamaz.
 4. Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.
 5. Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.
 6. Komite, iki üye ile toplanır ve karar alır.
 7. Komitenin sekreterya işlemleri yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yerine getirilir.

 

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

 1. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 defa gerçekleştirilir.
 2. Komite toplantılarında alınan kararlar yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yazılı hale getirilir ve saklanır.
 3. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunu bilgilendirir.

 

5. SORUMLULUKLAR

a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

 • Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin şirket bünyesinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar.
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
 • Komite, pay sahipleriyle ilgili ortaklığa ulaşan şikayetleri inceler, sonuca bağlanmasını sağlar. Konuların gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetim kuruluna iletilmesini temin eder.
 • Komite, yönetim kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer hususlarda çalışmalar yapar.

b. Kamuya Yapılacak Açıklamalar

 • Komite, yıllık faaliyet raporunu gözden geçirir.
 • Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, şirketin "bilgilendirme politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

c. Yatırımcı İlişkileri "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi", ortaklarla Şirket arasındaki ilişkileri izlemek ve pay sâhiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla çalışır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi;

 • İhtiyaç kadar personelle takviye edilir.
 • Pay sahiplerinin bilgi taleplerinin, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.
 • Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenleyebilir veya düzenlenen toplantılara iştirak eder.
 • Mevzuatın öngördüğü Web sitesi aracılığı ile yerli ve yabancı yatırımcılarla aktif iletişim sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapar,
 • Kamuyu aydınlatmanın ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetir,
 • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasına yardımcı olur.
 • Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde hazırlanmasının sağlanması için önerilerde bulunur.
 • Genel kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını takip eder, yardımcı olur.
 • Genel kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlar.
 • Genel kurul toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla toplantı başkanına yardımcı olur ve gerekli çalışmaları yapar.

d. Raporlama Sorumluluğu

 • Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunu bilgilendirir
 • Komite, yaptığı çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
 • Komite, çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek yönetim kuruluna sunar.

e. Aday Gösterme ile ilgili Sorumluluklar

 • Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
 • Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

f. Ücretlendirme ile ilgili Sorumluluklar

 • Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusunda yaklaşım, ilke ve uygulamalar konularında görüş belirler; alınan kararların gözetimini yapar ve uygulanmalarını takip eder.
 • Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının şirketin yönetim ilke ve uygulamaları ile uyumlu olmasını sağlar.
 • Ücretlendirme politikasının şirket çıkarlarıyla dengesini sağlamaya gayret eder ve sonuçları yönetim kuruluna sunar.