Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

1. AMAÇ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve benzeri her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıkların hesaplanması, bu risklerin Şirket’in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli tedbirlerin uygulanması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol ve denetim sistemlerinin oluşturulması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

 

2. DAYANAK

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve çalışma esasları, Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan düzenleme , hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

 

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan düzenleme , hüküm ve prensipler çerçevesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarını tanımlamak, değerlendirmek, izlemek ve ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenerek, karar mekanizmalarında kullanılmasını sağlamak.
  • Yönetim Kurulu’na şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi teknolojileri ve iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunmak.
  • Yönetim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama prosedürlerinin belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
  • Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirmek ve komite kararlarına uyumun gerçeklştirilmesini sağlamak.
  • SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen / verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerinin ve tavsiyelerini, Yönetim Kurulu’na yazılı ve sözlü olarak bildirir.

 

4. TOPLANTI VE RAPORLAMA

Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 kere toplanır ve oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

Komite almış olduğu kararları Yönetim Kuruluna sunar.

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

 

5. BÜTÇE

Komitenin görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi için gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

 

6. YÜRÜRLÜK

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürülüğe girer.