Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI ‘ NA

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 28 Aralık 2012 günü saat 10.00‘ de Süleyman Seba Cad. No:48 Beşiktaş Plaza C Blok Kat:4 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacak olan 01.06.2011-31.05.2012 dönemine ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................................... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a)    Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)    Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )

c)    Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)    Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır. )

Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. )

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a)    Tertip ve Serisi             :
b)    Numarası                :
c)    Adet-Nominal Değeri        :
d)    Oyda imtiyazın olup olmadığı    :
e)    Hamiline-Nama yazılı olduğu    :     

ORTAĞIN
Adı Soyadı / Unvanı    :
İmzası            :
Adresi            :

Not: ( A ) bölümünde ( a ) , ( b ) , ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi şeçilir , ( b ) ve ( d ) şıkları için açıklama yapılır.