Genel Kurul Çağrı İlanı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN
 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRIŞirketimizin 01.06.2011 - 31.05.2012 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Kasım 2012 tarihinde şirketimiz ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 28 Aralık 2012 tarihi saat 10:00’da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza C Blok Kat:4 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel kurul toplantısına, “hazır bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir.

Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılanların temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

İsteyen pay sahipleri TTK’nın 1527. maddesi uyarınca toplantıya elektronik ortamda da katılabilirler.Elektronik ortamda katılıma ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk. com.tr adresinden erişilebilir.  

28 Aralık 2012 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

01.06.2011-31.05.2012 dönemine ait ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları halihazırda www.bjk.com.tr adresinde yayınlanmakta olup, basılı olarak da 5 Aralık 2012 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ