Toplantı Gündemi

TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

1-  Açılış ve Divan Teşekkülü,

 

 

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi ,

 

 

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

 

 

4- 01.06.2011 - 31.05.2012 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

 

 

5- 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Serdal Adalı’nın yerine kalan sürede görev yapmak üzere şirket yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Mehmet Soysal’ın görev yaptığı süre açısından onaylanması, 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Yıldırım Demirören, Metin Y. Keçeli, Erdoğan Toprak, Fahrettin Curoğlu ve Alaattin Aykaç’ın yerine kalan sürede görev yapmak üzere şirket yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Şehzat Şenyurt, Cemil Cengiz Satar, Serdar Keskin ve  Mehmet Vedat Cem’in görev yaptıkları süre açısından onaylanması,  09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Ertunç Soğancığlu’nun yerine kalan sürede görev yapmak üzere Şirket yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Fikret Orman’ın görev yaptığı süre açısından onaylanması, Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan sürede görev yapmak üzere atanan ancak görev süreleri dolmadan istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Şehzat Şenyurt, Mehmet Soysal, Mehmet Vedat Cem, Cemil Cengiz Satar ve Serdar Keskin’in yerine kalan sürede görev yapmak üzere Şirket yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Seyit Ateş, Metin Albayrak, Berkan Gocay’ın görev yaptıkları süre açısından onaylanması, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan sürede görev yapmak üzere atanan ancak görev süreleri dolmadan istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Berkan Gocay ve Metin Albayrak’ın yerine kalan sürede görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri ile SPK mevzuatı uyarınca bağımsız yçönetim kurulu üyesi olarak atanan Atıf Keçeci ve Şafak Şık’ın görev yaptıkları süre açısından onaylanması

 

 

6- 01.06.2011 - 31.05.2012 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

 

 

7- 01.06.2012 - 31.05.2013 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile  seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,

 

 

8- TTK 376. (Eski TTK md 324.) madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

9- 01.06.2011-31.05.2012 döneminde gerçekleşen İlişkili Taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,

 

 

10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporunun pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

 

 

11- Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

 

 

12- Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,

 

 

13- Yönetim Kurulu üyeleri’ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu‘nun 395 – 396. maddeleri gereğince izin verilmesi ,

 

 

14- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ