Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikaları

 BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

 

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) Ücret Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulmuştur. Ücret politikası’nın amacı Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin yöntemleri belirlemektir. Ücretlendirme esasları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir. Ücretlendirme esasları belirlenirken eşit İşe Eşit Ücret ilkesi çerçevesinde, işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanmasına, özellikle üst düzey yöneticilerin yaşam kalitesini artıracak kadar yüksek, Şirkete aşırı yük oluşturmayacak denge noktasının bulunmasına, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılmasına, ücret belirlenmesinde adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici olmasına dikkat edilir. 

 

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

 

Ücret Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

 

 1.      Yönetim Kurulu Ücretlendirme Esasları

 

Şirketin her yıl düzenlenen olağan genel kurul toplantısındaYönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere sabit ücret belirlenebilir. Sabit ücretin belirlenmesinde özellikle icrada bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde kurulacak komitelerde görev alacak Yönetim Kurulu Üyelerine farklı ücret seviyeleri belirlenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması ve şirketin performansına dayalı ödeme planlarının kullanılmaması gerekmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, verilecek sabit ücretlerin Kurum’un etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

 

 

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

 

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete sağladıkları katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta, temsil vb. Giderleri) yönetim kurulu toplantıları ile sınırlı olmak üzere Şirket tarafından karşılanabilir.

 

 2.      Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

 

 

 Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Şirketin üst düzey yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

 

Sabit Ücret Ödemeleri: Üst düzey yöneticilere düzenli olarak her ay yapılan nakdi ödemeleri kapsamaktadır. Sabit ücret, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü, etik değerleri, iç dengeleri, stratejik hedefleri, makroekonomik veriler, uluslararası standartlar, yöneticilerin nitelikleri ve pozisyonları dikkate alınarak belirlenir. Sabit ücretlerin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

 

Performansa Dayalı Ücret Ödemeleri: Teşvik ödemeleri ve prim gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi ve gayri nakdi ödemeler, Şirketin performansı ve ilgili yöneticinin katkısı dikkate alınarak yalnızca belirlenen Üst düzey yöneticilerin performanslarına göre prim bazı ve şirket performansı bileşenleriyle hesaplanan yıllık ödemeleri kapsamaktadır. Prim bazı; yöneticilerin pozisyonlarının gerektirdiği sorumluluk ve iş yükü göz önünde bulundurularak hesaplanır. Prim bazları her yıl piyasadaki ücretlere göre güncellenmektedir. Şirket performansı; yıl başında Şirkete ve dolayısıyla üst yöneticiye verilen hedeflere ulaşma derecesine göre hesaplanır. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürebilir olmasına dikkat edilir.

 

Performansa dayalı ücret ödemeleri, mevcut ve potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak Şirketin öz sermayesini zayıflatmayacak şekilde belirlenir.

 

Üst Düzey Yöneticilerin Şirkete sağladıkları katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta, temsil vb. Giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.