Beşiktaş Futbol A.Ş.'den Duyuru

Beşiktaş Futbol A.Ş.'den Duyuru

Değerli Yatırımcılarımız,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:28 “Kaydileşen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”i uyarınca, hak sahipleri tarafından fiziken muhafaza edilen hisse senetlerinin, kaydileştirilmek amacıyla ihraçcı kuruluşlara ve ya aracı kuruluşlara teslim edilmesi zorunludur. Bu çerçevede, mevcut durum itibariyle kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan kişilerin, söz konusu hisse senetleri üzerinde tasarruf edebilmeleri(sermaye artımına katılım, temettü ödemesi, genel kurula katılım gibi hakların kullanımı) bu hisselerin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirillmesine bağlıdır.

Ayrıca SPK Geçici 6’ncı madde dördüncü fıkra uyarınca; her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal edecektir. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılacak ve söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılacaktır.

Bu düzenleme uyarınca 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirmek için teslim edilmeyen hisse senetleri (BJKAS) kanunen Şirketimize intikal edecektir.

Değerli pay sahiplerimizin henüz kaydileştirmedikleri hisse senetlerinden doğmuş ve doğacak olan haklarını kaybetmemeleri amacıyla, ellerindeki fiziki hisse senetlerini, hesap açtıracakları aracı kuruluşa başvurarak kaydileştirmeleri ve senet üzerinde mevcutsa, 2002 ve 2004 kâr payı kuponları ve 1 no.lu yeni pay alma kuponu ile Şirket merkezimize başvurmaları gerekmektedir. Pay sahiplerimiz 1 no.lu yeni pay alma kuponlarını tarafımıza ibraz ettikleri taktirde, 2005 yılı bedelsiz sermaye artırımı karşılığı payları, kayden, bildirdikleri hesap numaralarına aktarılacaktır.

İletişim
Adres: Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 34357 Beşiktaş - İstanbul 
Tel : +90 (212) 948 1903
Fax : +90 (212) 948 1999
E-posta: bilgi@bjk.com.tr