HABERLER

Beşiktaş Futbol A.Ş.’den Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Şirketimiz 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 12.01.2017 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Arena Stadyumu Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

12.01.2017 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı ‘Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterde onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

İsteyen pay sahipleri TTK'nın 1527. maddesi uyarınca toplantıya elektronik ortamda da katılabilirler. Elektronik ortamda katılıma ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve toplantı gündemine ilişkin diğer bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi’nde, Şirketimizin www.bjk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya temsilcilerinin aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen vekaletname ile katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı 

Genel Kurul Çağrısı İçin Tıklayın 

Genel Kurul Toplantı Gündemi İçin Tıklayın

Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı İçin Tıklayın


Vekaletname Örneği İçin Tıklayın

31 Mayıs 2016 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

31 Mayıs 2016 Tarihi İtibariyle Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları

01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Beşiktaş Futbol A.Ş. 01 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 Faaliyet Raporu