HABERLER

Beşiktaş Futbol A.Ş., Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Şirketimiz 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14.11.2017 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park  Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve toplantı gündemine ilişkin diğer bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde, Şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde(“e-GKS”)  Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

Pay sahiplerimiz, toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (“e-GKS”) elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/  adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi edinmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN  14.11.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi

3. 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,  müzakeresi ve onaylanması

4. 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5. 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6. 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

7. Yönetim Kurulu’nun 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

8. 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması

9. Türk Ticaret  Kanunu  ve  Sermaye  Piyasası  Kurulu  düzenlemeleri  gereğince 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.’nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması

10. TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması

12. Şirketimiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (‘Kulüp’) arasında imzalanan 31.05.2017 tarihli Maliyet ve gelir yansıtma işleminin esaslarının belirlendiği protokol hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi

14. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi  ve 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

15. 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

16. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Çağrı İlanının Tam Metni İçin TIKLAYIN

14.11.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı İçin TIKLAYIN

Beşiktaş Futbol A.Ş., 1 Haziran 2016 - 31 Mayıs 2017 Faaliyet Raporu için TIKLAYIN